COPE

30-10-20

Mesures restrictives que la Generalitat de Catalunya ha autoritzat a causa de l’augment de casos de covid-19

No es pot entrar ni sortir de Catalunya, a excepció dels desplaçaments, adequadament justificats

Audio

MIGDIA COPE CAT I ANDBARCELONA

Tiempo de lectura: 6'Actualizado 15:10

A Migdia Cope Catalunya i Andorra sabem que les noves restriccions poden confondre als nostres oients, a continuació us detallem el nou paquet de mesures restrictives que la Generalitat de Catalunya ha autoritzat a causa de l’augment de casos de covid-19: La nova resolució obre en una finestra nova, aprovada pel Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat), ha entrat en vigor divendres, 30 d’octubre, i restringeix l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya i, durant els caps de setmana, també dels termes municipals. La mesura té una durada de quinze dies.

Es manté la restricció de la mobilitat entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Aquestes són les principals restriccions i recomanacions en vigor:

Limitació de l'entrada i sortida de persones

No es pot entrar ni sortir de Catalunya, a excepció dels desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin pels motius següents:

· Assistència a centres sanitaris i socials.

· Compliment d'obligacions professionals.

· Assistència a centres universitaris i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

· Retorn al lloc de residència habitual.

· Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents o amb discapacitat.

· Desplaçament a entitats financeres.

· Actuacions davant dels òrgans judicials.

· Renovacions de documentació oficial.

· Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

· Assistència a competicions esportives oficials i professionals.

· Altres causes de força major.

A més, els caps de setmana, des de les 6:00 hores del divendres fins a les 6:00 hores del dilluns, no es pot entrar ni sortir del municipi de residència, amb les mateixes excepcions que per al territori català.

També s'exceptuen els desplaçaments dins la mateixa comarca per visitar els cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre amb motiu de Tots Sants, les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs i els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.

Desplaçaments

No es pot circular pel carrer entre les 22.00 i les 6.00 hores, amb les excepcions següents:

· Assistència sanitària d’urgència i compra de productes farmacèutics.

· Anada i tornada al lloc de treball i desplaçaments per motius laborals (cal certificat de l’empresa).

· Cura inajornable de persones grans, menors d’edat, persones dependents o amb discapacitat.

· Desplaçaments de professionals i voluntaris per a serveis essencials, sanitaris i socials.

· Actuació urgent davant òrgans judicials.

· Retorn al domicili habitual en cas de viatge.

· Treure a passejar el gos de 4.00 a 6.00 hores.

· Altres causes de força major.

També es permet el retorn al domicili des dels centres educatius.

Les persones que s’hagin de desplaçar per causa de força major han de portar a sobre un certificat d’autoresponsabilitat..

Reduir la mobilitat al màxim

Com a norma general, es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic.

Limitar les trobades socials al màxim

Les reunions socials es limiten a un màxim de sis persones, tant en l’àmbit públic com en el privat, tret que pertanyin al grup de convivència habitual.

Quan les reunions es facin en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes, tret dels grups d’escolars que facin una excursió.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Es recomana que els contactes es limitin a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es doni suport per evitar-ne l’aïllament.

El grup de convivència es pot relacionar amb un grup més ampli de persones, sempre les mateixes, en el marc de relacions familiars, laborals, escolars, o recreatives. El grup ha de ser el més estable possible.

A les trobades socials cal continuar mantenint les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de la mascareta.

Promoure el teletreball

S'ha de limitar al màxim la mobilitat de les persones treballadores, implantar el treball a distància i afavorir la flexibilitat horària.

Quan no sigui possible, s’han d’adoptar mesures que garanteixin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima o oferir els equips de protecció adequats al nivell del risc. A més, cal adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a cada centre.

L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic.

Tancament de bars i restaurants

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments.

Els bars i restaurants només poden oferir serveis de recollida a l’establiment fins a les 21.00 hores, amb cita prèvia, i el servei de repartiment a domicili fins a les 23.00 hores.

Els restaurants dels hotels poden continuar oberts, però restringits únicament als seus hostes.

Comerços i empreses de servei

Els comerços i activitats de servei han de tancar a les 21.00 hores i no poden obrir fins a les 6.00 hores, tret de les farmàcies, que poden fer l'horari habitual.

L’aforament dels comerços minoristes es limita al 30% del total permès.

Els establiments i locals comercials de més de 800 m2, han de limitar l’espai a la superície esmentada i l’aforament al 30%.

Els centres i recintes comercials de més de 800 m2 estaran tancats, a excepció dels establiments de productes essencials que es trobin en el seu interior i dels que tinguin una superfície inferior a 800 m2 i amb accés directe des del carrer.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o per Internet.

Queda prohibit oferir serveis que impliquin un contacte personal proper (com els de bellesa) amb excepció de les perruqueries, els serveis essencials i els sanitaris.

Actes religiosos i cerimònies civils

L’assistència a serveis religiosos, casaments, enterraments, incineracions i cerimònies de comiat es limita al 30 % de l’aforament.

Transport públic

El transport públic manté la seva oferta al 100%.

Activitats culturals

Se suspenen les activitats d’arts escèniques i musicals, tant en recintes tancats (teatres, cinemes, auditoris o sales de concert) com a l’aire lliure.

Biblioteques

Només oferiran servei de préstec i de retorn de documents.

Museus, sales d’exposicions i arxius

Oberts amb el 33 % de l’aforament.

Equipaments cívics

No s'hi podran fer activitats cíviques i comunitàries de caràcter presencial.

S’exclou els programes i les activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d'intervenció social i personal, com ara menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Activitats recreatives i lúdiques

Se suspèn l’obertura al públic dels parcs, fires d’atraccions i establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Els parcs i jardins públics i les zones de joc infantil es poden utilitzar fins a les 20.00 hores.

Activitats esportives

Es tanquen al públic les instal·lacions i els equipaments esportius, tret dels centres d'alt rendiment.

Queden ajornades les competicions esportives, llevat de les competicions estatals, internacionals i professionals.

Es pot fer esport individual a l’aire lliure entre municipis limitrofs.

Tancament de sales de jocs i bingos

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Universitats i escoles

Les escoles i instituts segueixen oberts.

Es redueix l’activitat presencial al batxillerat i els cicles formatius.

A les universitats, la classes teòriques presencials passen a impartir-se de manera virtual, tret de les pràctiques i les avaluacions,

Se suspenen les activitats extraescolars i esportives no organitzades pels centres educatius.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Oci nocturn

Continua suspesa l’obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacle, així com totes les activitats musicals amb pistes de ball.

Prohibició de fumar a la via pública

Continua prohibit fumar a la via pública sempre que no es pugui mantenir una distància de dos metres entre persones. Aquesta limitació també és aplicable a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

Sancions El projecte de Decret llei 30/2020Decret llei 30/2020. Obre en una finestra novaDecret llei 30/2020. Obre en una finestra nova. Obre en una finestra nova, de 4 d’agost, aprovat pel Govern, estableix tres tipus d’infraccions per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19 i les seves sancions respectives.

Aquest decret també regula les infraccions de les noves mesures de restricció de la mobilitat nocturna i dels horaris de tancament de les activitats comercials, culturals i esportives.

· Infraccions lleus

Les infraccions es categoritzaran com a lleus sempre que suposin un risc de contagi per a un màxim de 15 persones.

L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionada amb una multa de 100 euros.

El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic que no disposin de la llicència d’activitat corresponent es considera una infracció lleu, sancionada amb multa de 500 a 3.000 euros.

Les infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 euros.

· Infraccions greus

Les infraccions es categoritzaran com a greus sempre que suposin un risc de contagi per a un nombre superior a 15 persones i fins a 150 persones.

Es consideren infraccions greus: l’incompliment dels límits de capacitat als espais tancats o a l’aire lliure, l’incompliment dels horaris d’obertura i tancament per a les diverses tipologies d’establiments i activitats, i l’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció adoptades per les autoritats competents.

També es considera una infracció greu la celebració d’actes o la realització d’activitats que hagin estat expressament prohibits.

Les multes per a les infraccions greus aniran des de 3.001 fins a 60.000 euros.

· Infraccions molt greus

Les infraccions greus es categoritzaran com a molt greus sempre que suposin risc de contagi per a un nombre superior a 150 persones.

Altres accions que es consideren infraccions molt greus són l’incompliment reiterat del deure d’aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents, per part de

persones que hagin donat positiu de covid-19, i l’incompliment reiterat dels protocols, els plans o les instruccions rebudes per les autoritats competents.

Les infraccions molt greus es poden sancionar amb una multa d’entre 60.001 i 600.000 euros.

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo

Fin de Semana

Con Cristina López Schlichting

Reproducir
Directo Fin de Semana

Fin de Semana

Con Cristina López Schlichting

Escuchar