También en directo
Ahora en vídeo
  • megabanner_1:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
Foz | Los independientes propusieron en el 2011 regular por ley el sueldo de los alcaldes

UNIFOZ espera del PP local la oposición a la Ley de Administración Local presvito imponer desde Madrid

Xaime Cancio, como portavoz de UNIFOZ, recuerda que en julio del 2011 su grupo presentó una moción donde proponían que se regule por ley el sueldo de los alcaldes y el número máximo de las dedicaciones exclusivas. Moción rechazada, donde el PP de Foz, se abstuvo; por lo tanto, los independientes focenses “esperan que ahora se ponga a la reforma de la ley de Administración Local” que están tratdando de imponer el gobierno de Mariano Rajoy desde Madrid.
  • cope.es
  • cope.es

Como se pode ver nos diferentes medios de comunicación, o goberno central vai a facer una reforma na ley de administración local para fixar as remuneracions os alcaldes, en función de criterios obxectivos, algo no que UNIFOZ xa fixo propostas no pleno do mes de xullo de 2011,  onde se tratou unha moción deste grupo, para solicitar do goberno da nación, regular o salario dos alcaldes/alcaldesas. Nese pleno cada grupo espuxo a sua idea sobre a proposta e votou en consecuencia, ahora, vendo o que están a facer, vese o cambio de postura de algúns políticos en tan pouco espazo de tempo. UNIFOZ, considera prioritario que tanto antes e despois o salario dos alcaldes/alcaldesas e número de adicacións exclusivas nos concellos necesita unha regulación. MOCIÓN DE UNIFOZ SOBRE A REGULACIÓN POR LEI DOS SALARIOS DOS ALCALDES. Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o 21 de xullo de 2011, sobre a moción de UNIFOZ sobre a regulación por lei dos salarios dos alcaldes. O Sr, Cancio explica que presenta a proposta en sentido construtivo, xa que cada alcalde fíxase o seu salario en función das súas posibilidades políticas, e o seu grupo entende que debe haber uns criterios obxectivos que regulen os salarios. O Sr. Alcalde intervén para manifestar que o seu grupo vaise abster porque cre que debe ser o pleno quen regule esas cuestións xa que as situacións son distintas en cada concello. Engade que cre, coma di o Sr. Basanta, que é oportunista, xa que iso xa se debateu no Pleno pasado. O portavoz de Unifoz aclara que é oportuna, non oportunista, porque xerouse un debate na poboación. Entende que debe estar regulado por lei, aínda que a lei recolle que sexa o Pleno o que decida a lei pódese cambiar. Conclúe dicindo que é unha proposta coherente, construtiva e da unha solución ao tema. O Sr. Alcalde, JJ Castiñeira, di que o seu grupo igual, no mesmo senso, cren que a situación política do Pleno e as circunstancias dos membros deben ser os que decidan. Rematado o debate sométese o asunto a votación, obténdose o seguinte resultado: · Votos a favor: 3 (UNIFOZ). · Abstencións: 6 (5 PP e 1 BNG). · Votos en contra: 4 (PSOE). Non resultando aprobado o seguinte acordo: Solicitar á Xunta e ao Goberno do Estado que se regulen por lei os salarios dos Alcaldes, así coma a número e contía das adicacións.

Lo más visto